Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely odberu newslettera

Udeľujem spoločnosti BT RETAIL, s.r.o., so sídlom Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, identifikačné číslo: 24276481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 199999, ktorá je správcom internetového obchodu Butlers https://www.butlers.sk, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som spoločnosti BT Retail s.r.o. dobrovoľne poskytol/a v rozsahu [emailová adresa], ďalej len ("Osobné údaje") v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Výslovne súhlasím s tým, aby spoločnosť BT Retail s.r.o. spracovávala Osobné údaje za účely:

Odberu newslettera - zasielanie ponúk, informácií o novinkách a zľavách Súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľujem spoločnosti BT Retail s.r.o. k uvedeným účely a vo vyššie uvedenom rozsahu do odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že spoločnosť BT Retail s.r.o. je oprávnená uchovávať Osobné údaje nad rámec takto stanovenej doby spracovania, ak to ustanovuje príslušné právne predpisy.

Potvrdzujem, že som uzrozumený/á s tým, že som oprávnený/á požadovať prístup k Osobným údajom, opravu alebo vymazanie Osobných údajov, ako aj obmedzenia spracovanie Osobných údajov a že mám právo namietať proti spracovaniu Osobných údajov a právo na prenosnosť Osobných údajov.

Som si vedomý/á toho, že môžem všetky zhora uvedené práva uplatniť v písomnej forme na adresu spoločnosti BT Retail s.r.o. Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 alebo prostredníctvom telefónneho čísla + 420 777 751 116 a e-mailu info@butlers.sk, a že mám tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo k inému príslušnému dozornému úradu v súvislosti so spracovaním Osobných údajov.

Beriem na vedomie, že pre komunikáciu so spoločnosťou BT Retail s.r.o. ohľadom spracovanie Osobných údajov správcu nemenoval povereníka.

Som uzrozumený/á s tým, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne, prostriedkami elektronickej komunikácie alebo telefónu odvolať a spoločnosť BT Retail s.r.o. bude odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov rešpektovať.

Potvrdzujem, že zaškrtnutím políčka súhlasu vyjadrujem svoje slobodné, konkrétne, informovaných a jednoznačné súhlas k spracovaniu mojich Osobných údajov.

Naozaj chcete zmazať položku z košíka?
 
 
Zmazať